Tambarskjelvar IL held årsmøte på Dalen Næringsenter fredag 16. mars. kl. 18.30.

OPNING VED LEIAR
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Val av møteleiar og sekretær
3. Val av 2 til å skrive under møteboka
4. Årsmelding Tambarskjelvar IL 2017, og Framlegg til Arbeidsplan Tambarskjelvar 2018
5. Årsmelding 2017, Arbeidsplanar 2018 frå særgruppene
6. Rekneskap 2017
7. Revisormelding
8. Budsjett 2018
9. Medlemskontingent
10. Avvikling av Bogeskyttargruppa
11. Val etter lovene
12. Framlegg til valnemnd

Etter årsmøtet vert det servering.

Vel møtt!

Styret.